Online Dictionary

vendition 解釋

vendition 在 Chinese <=> English(21) 中的 解釋:

ven.di.tion
[vZn`dIʃәn; vєnˋdiʃәn]
<<名詞>>
販賣; 售賣; 出售

vendition 在 English => Chinese (langdao) 中的 解釋:

*[ven'diʃәn]
n. 販賣, 銷售

vendition 在 English => Chinese 中的 解釋:


n.販複
銷售

vendition 在 English => Chinese 中的 解釋:

[ven'diʃәn]
n.
販賣, 銷售

vendition 在 English => Chinese (XDICT) 中的 解釋:

venˊdiʃәnn. 販賣,銷售