Online Dictionary

vena contracta 解釋

vena contracta 在 Chinese <=> English(21) 中的 解釋:

ve.na con.trac.ta
[`vinәkәn`træktә; ˋvi:nәkәnˋtræktә]
(pl. venae contractae [`vinikn`trkti; 'vi:ni:kn'trkti:])
‘水力’縮脈

vena contracta 在 English => Chinese (langdao) 中的 解釋:

【化】 流頸; 縮脈