Online Dictionary

vashegyite 解釋

vashegyite 在 English => Chinese 中的 解釋:

n.纖磷鋁石
纖維磷酸鋁石

vashegyite 在 English => Chinese (XDICT) 中的 解釋:

纖磷鋁石; 纖維磷酸鋁石

相關詞:

vash oil  Vashti