Online Dictionary

tyrolean 解釋

Tyrolean 在 Chinese <=> English(21) 中的 解釋:

Ty.rol.e.an
[tI`rolIәn, ˏtIrә`liәn; tiˋrouliәn, ˏtirәˋli:әn]
<<名詞>>
adj
= Tirolean

Tyrolean 在 English <=> Chinese (cdict5) 中的 解釋:

tIˋrolIәn,ˏtIrәˋliәn;tiˊrouliәn,ˏtirәˊliːәn< Ty.rol.e.an >
<<名詞>>
adj.
= Tirolean
提洛爾的, 提洛爾人的

tyrolean 在 English => Chinese 中的 解釋:

n.提洛爾人[的]

Tyrolean 在 English => Chinese 中的 解釋:

n.
提洛爾人
adj.
提洛爾人的, 提洛爾區居民的

tyrolean 在 English => Chinese (XDICT) 中的 解釋:

n. 提洛爾人[的]