Online Dictionary

tuttifrutti 解釋

tuttifrutti 在 Chinese <=> English(21) 中的 解釋:

tut.tifrut.ti
[`tutI`frutI; ˏtutiˋfruti, ˏtu:-, -ˋfru:-]
《源自義大利語 'all fruits' 的意思》<<可數名詞>>
蜜餞白果
(攙有蜜餞白果碎片的冰淇淋)

tuttifrutti 在 English <=> Chinese (cdict5) 中的 解釋:

ˋtutIˋfrutI;ˏtutiˊfruti,ˏtuː-,-ˊfruː-< tut.tifrut.ti >
<<名詞>>
1 蜜餞白果
2 什錦蜜餞
3 什錦水果冰淇淋

tuttifrutti 在 English => Chinese 中的 解釋:

['tu:ti'fruti]
加有糖漬水果的冰淇淋(或糖果)
蜜餞百果