Online Dictionary

tung 解釋

Tung 在 Chinese <=> English(21) 中的 解釋:

Tung
[tJŋ; tuŋ]
<<名詞>>
侗族人; 侗族

tung 在 English => Chinese (langdao) 中的 解釋:

*[tʌŋ]
n. 油桐

tung 在 English => Chinese 中的 解釋:


n.桐樹

tung 在 English => Chinese 中的 解釋:

[tʌŋ]
n.
桐樹

tung 在 English => Chinese (XDICT) 中的 解釋:

tuŋn. 桐樹