Online Dictionary

tumblebug 解釋

tumblebug 在 Chinese <=> English(21) 中的 解釋:

tumble.bug
<<可數名詞>>
‘昆蟲’金龜子; 蜣螂
(金龜子科甲蟲的統稱)

tumblebug 在 English <=> Chinese (cdict5) 中的 解釋:

< tumble.bug >
<<名詞>>
『昆蟲』金龜子

tumblebug 在 English => Chinese (langdao) 中的 解釋:

*['tʌmblbʌg]
n. 金龜子

tumblebug 在 English => Chinese 中的 解釋:

<'t^mblb^g>
n.金龜子

tumblebug 在 English => Chinese 中的 解釋:

['tʌmblˏbʌg]
n.
金龜子

tumblebug 在 English => Chinese (XDICT) 中的 解釋:

ˊtʌmblbʌgn. 金龜子