Online Dictionary

grubyella ferruginea 解釋

Grubyella ferruginea 在 English => Chinese (langdao) 中的 解釋:

【醫】 鐵鏽色黃癬菌, 鐵鏽色小孢子菌