Online Dictionary

four fruition 解釋

FOUR FRUITION 在 English <=> Chinese (Buddhist terms) 中的 解釋:

ә'dɔ:n /
v.装饰
【根】ad-=to,at,for 表示方向、变化、完成、附加、增加、开始,或只表加强的重要字首 变化型 ab-,ac-,af-,ag-,al-,an-,ap-,ar-,as-,at-
【根】orn=to decorate(装饰),to furnish(装备)/ ә'dɔ:nmәnt /
n.装饰, 装饰品
【根】orn=to decorate(装饰),to furnish(装备)/ ә'daun /
adv.prep.向下, 朝下
【根】a-=of/ ә'dʌlt, 'ædʌlt /
n.成人, 成年人;adj.成人的, 成熟的
【根】al=to nourish(滋养) 变化型 ol,ul/ ә'dʌltәri /
n.通奸, 通奸行为
【根】alter=other(其他的) 变化型 ali/ 'ædʌltˏhud /
n.成人期
【根】