Online Dictionary

coq au vin 解釋

coq au vin 在 Chinese <=> English(21) 中的 解釋:

coq au vin
[kɒko`væn; kɒ:kouˋvæn]
‘法’紅葡萄酒煮雞
(另加白蘭地酒、香菇、鹹肉、洋蔥等)

coq au vin 在 English => Chinese 中的 解釋:

[kɔk әu 'væn]
n.
酒悶仔雞