Online Dictionary

communal marriage 解釋

communal marriage 在 Chinese <=> English(21) 中的 解釋:

communal marriage
<<可數名詞>>
集團結婚

communal marriage 在 English <=> Chinese (cdict5) 中的 解釋:

< communal marriage >
<<名詞>>
集團結婚

communal marriage 在 English => Chinese (langdao) 中的 解釋:

【法】 共同婚

communal marriage 在 English => Chinese 中的 解釋:

n.
(原始社會)男女共夫共妻的婚姻制度,群婚制