Online Dictionary

common-law marriage 解釋

common-law marriage 在 Chinese <=> English(21) 中的 解釋:

common-law marriage
習慣法婚姻
(僅由男女雙方同意而未舉行任何法定或宗教儀式之婚姻)

common-law marriage 在 English => Chinese 中的 解釋:

n.
習慣法婚姻(未舉行任何儀式而自稱夫婦者,在美國有些州承認這種婚姻)