Online Dictionary

choriamb 解釋

choriamb 在 Chinese <=> English(21) 中的 解釋:

cho.ri.amb
[`korIˏæmb, `kɑrI-; ˋkɒriæmb, ˋkɒ:r-]
<<名詞>>
(pl. -ambs)
亦作choriambus
1 ‘希臘拉丁詩’長短短長格
(標做一??一)
2 ‘詩’揚抑抑揚格
(標做一??一)

choriamb 在 English => Chinese 中的 解釋:

n.強弱弱強的韻律

choriamb 在 English => Chinese 中的 解釋:

['kɔ(:)ri'æmb]
n.
( 詩律中的 ) 揚抑抑揚格, 長短短長格

choriamb 在 English => Chinese (XDICT) 中的 解釋:

n. 強弱弱強的韻律