Online Dictionary

choreographer 解釋

choreographer 在 Chinese <=> English(21) 中的 解釋:

cho.re.og.ra.pher
[ˏkorI`ɒgrәfL, ˏkɒ-; ˏkɒriˋɒ^rәfә]
<<可數名詞>>
(芭蕾舞等的) 編舞,指導者

choreographer 在 English <=> Chinese (cdict5) 中的 解釋:

ˏkorIˋɑgrәfZ,ˏkɒ-;ˏkɒːriˊɒɡrәfә< cho.re.og.ra.pher >
<<名詞>>
編舞的人, 舞蹈動作設計者

choreographer 在 English => Chinese (langdao) 中的 解釋:

*[,kɒri'ɒgrәfә]
n. 舞蹈指導

choreographer 在 English => Chinese (Sun) 中的 解釋:

kɒ:ri'ɒgrәfәn.舞蹈編導;

choreographer 在 English => Chinese 中的 解釋:

<`k)ri')gr}f}>,
<`k):ri'&g~>
n.(芭蕾舞的)創作指導老師

choreographer 在 English => Chinese 中的 解釋:

[ˏkɔri'ɔgrәfә(r)]
n.
舞蹈指導

choreographer 在 English => Chinese (XDICT) 中的 解釋:

kɒːriˊɒgrәfәn. 舞蹈指導