Online Dictionary

chorea 解釋

chorea 在 Chinese <=> English(21) 中的 解釋:

cho.re.a
[ko`riә, kɒ-; kɒˋriә]
<<不可數名詞>>
‘醫’舞蹈症 (St. Vitus's dance)

chorea 在 English <=> Chinese (cdict5) 中的 解釋:

koˋriә,kɒ-;kɒˊriә< cho.re.a >
<<名詞>>
『醫』舞蹈症

chorea 在 English => Chinese (langdao) 中的 解釋:

*[kɒ'riә]
n. 舞蹈病
【醫】 舞蹈病

chorea 在 English => Chinese 中的 解釋:


n.舞蹈病

chorea 在 English => Chinese 中的 解釋:

[kɔ'riә]
n.
[醫]舞蹈病

chorea 在 English => Chinese (XDICT) 中的 解釋:

kɒːˊriːәn. 舞蹈病