Online Dictionary

chin-wag 解釋

chin-wag 在 Chinese <=> English(21) 中的 解釋:

chin-wag
<<可數名詞>>
(俚)閒聊,閒談

chin-wag 在 English <=> Chinese (cdict5) 中的 解釋:

< chin-wag >
<<名詞>>
閒聊, 閒談

chin-wag 在 English => Chinese (langdao) 中的 解釋:

n. 閒談
vi. 閒談

chin-wag 在 English => Chinese 中的 解釋:

vi.閒談

chin-wag 在 English => Chinese 中的 解釋:

n.
vi.閑談

chin-wag 在 English => Chinese (XDICT) 中的 解釋:

n.
vi. 閒談