Online Dictionary

banian 解釋

banian 在 Chinese <=> English(21) 中的 解釋:

banian
為banyan之變體

ban.ian
[`bænjәn; ˋbæniәn]
<<名詞>>
(又作 banian tree) = banyan

banian 在 English => Chinese (langdao) 中的 解釋:

【醫】 榕樹, 孟加拉榕

banian 在 English => Chinese 中的 解釋:

<'b@ni}n>
n.寬鬆的襯衫

banian 在 English => Chinese 中的 解釋:

n.
(=banyan) 印度商人, 榕樹

banian 在 English => Chinese (XDICT) 中的 解釋:

ˊbæniәnn. 寬鬆的襯衫