Online Dictionary

bani 解釋

bani 在 Chinese <=> English(21) 中的 解釋:

ba.ni
[`bɑnI; ˋba:ni]
為ban之復數形

bani 在 English => Chinese 中的 解釋:

<'b&:ni:>
pl.ban{羅馬尼亞輔幣單位}

bani 在 English => Chinese 中的 解釋:

['bɑ:ni]
n.
動員令, 惡罵(ban 的複數)

bani 在 English => Chinese (XDICT) 中的 解釋:

n. 羅輔幣