Online Dictionary

abutting 解釋

abutting 在 Chinese <=> English(21) 中的 解釋:

a.but.ting
[ә`bʌtIŋ; әˋbʌtiŋ]
<<形容詞>>
鄰接的; 毗連的; 接合的

abutting 在 English => Chinese (langdao) 中的 解釋:

*[ә'bʌtiŋ]
a. 鄰接的

abutting 在 English => Chinese 中的 解釋:

ædmәrәltin.海軍

abutting 在 English => Chinese 中的 解釋:

[ә'bʌtiŋ]
adj.
鄰接的

abutting 在 English => Chinese (XDICT) 中的 解釋:

әˊbʌtiŋa. 鄰接的