Online Dictionary

Chincoteague Bay 解釋

Chincoteague Bay 在 Chinese <=> English(21) 中的 解釋:

Chin.co.teague Bay
[`ʃIŋkәˏtig, `tʃIŋ-; ˋʃiŋkɒti:g, ˋtʃiŋ-]
新可替格灣
(位維吉尼亞州東北部及馬裡蘭州東南部之一狹長海灣)