Online Dictionary

Bandar Seri Begawan 解釋

Bandar Seri Begawan 在 Chinese <=> English(21) 中的 解釋:

Ban.dar Se.ri Be.ga.wan
[ˏbʌndLˏsZrIbә`gɑwәn; ˏbʌndәˏsєribәˋgɑ:wәn]
斯裡巴加萬港
(亞洲汶萊之首都)

Bandar Seri Begawan 在 English => Chinese 中的 解釋:

pla.斯里巴加灣市{BWN,文萊}

Bandar Seri Begawan 在 English => Chinese 中的 解釋:

[bæn'dɑ: 'siәri: bә'gɑ:wæn]
斯裡巴加灣市(文萊首府)