Online Dictionary

Anglophobia 解釋

Anglophobia 在 Chinese <=> English(21) 中的 解釋:

An.glo.pho.bi.a
[ˏæŋglә`fobIә, -glo-; ˏæŋ^louˋfoubjә]
<<不可數名詞>>
對英國及其人民、習俗、勢力等的恐懼、憎恨、不信任
(
←→ Anglomania)

Anglophobia 在 English => Chinese (langdao) 中的 解釋:

*[æŋglәu'fәubiә]
n. 仇英心理, 恐英

Anglophobia 在 English => Chinese 中的 解釋:

<@?glou'foubi}>
n.反英
恐英病

Anglophobia 在 English => Chinese 中的 解釋:

[ˏæŋglәu'fәubiә]
n.
反英, 恐英病

Anglophobia 在 English => Chinese (XDICT) 中的 解釋:

æŋglouˊfoubiәn. 反英,恐英病